مجله علمی شیلات ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

هیئت تحریریه بترتیب حروف الفبا:

• دکتر بهروز ابطحی، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

• دکتر غلامرضا امینی رنجبر، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر جمیله پازوکی، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

• دکتر همایون حسین زاده صحافی، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر سهراب رضوانی، استاد پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر غلامرضا رفیعی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

•  دکتر علیرضا ساری، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه تهران 

•  دکتر فرید شریعتمداری، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

• دکتر عیسی شریف‌پور، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر حسن صالحی، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر ابوالقاسم کمالی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گرگان

• دکتر حسین عمادی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

•  دکتر بهرام کیابی، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

•  دکتر فرهاد کیمرام، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر عباسعلی مطلبی، استاد پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

•  دکتر محمود معصومیان، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر سهراب معینی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

• دکتر شعبانعلی نظامی، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی

• دکتر غلامحسین وثوقی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

• دکتر تورج ولی نسب، دانشیار پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب