مجله علمی شیلات ایران- شماره حساب
شماره حساب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره حساب 756685358 یا شبا  IR 340160000000000756685358  بانک کشاورزی
 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی بنام موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی شیلات ایران:
http://isfj.ir/find.php?item=1.66.26.fa
برگشت به اصل مطلب