Journal archive for Google Scholar Robot!

ISFJ

مجله علمی شیلات ایرانVolume 25, Number 2 (2016-7)


Toxic and essential trace elements bio-accumulation in muscles and shells of crab, (Potamon persicum) in Kakareza River, Lorestan, Iran
یافته کوتاه: تجمع زیستی عناصر سمی و ضروری در عضله و پوسته خرچنگ گرد (Potamon persicum Pretzmann,1962) رودخانه کاکارضا در استان لرستان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of short term starvation and re-feeding on some growth, feeding factors and body composition Blue Streak Hap (Labidochromis caeruleus)
یافته کوتاه: تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر برخی فاکتورهای رشد، تغذیه ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی ماکرو زرد (Labidochromis caeruleus)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microsatellite DNA analyses of the genetic structure of golden mullet (Liza aurata)
بررسی DNA ریزماهواره در ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی (Liza aurata)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification and phylogeny of Nerita᾽s species on rocky shores of the Northern Persian Gulf
شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Padina atraulis extract on growth, feed, fatty acids profile and carcass composition in Mugil cephalus Linnaeus, 1758
اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of subacute concentrations of Butachlor herbicide on some blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of dietary garlic powder on growth performance, survival rate and body composition of Litopenaeus vannamei cultured by Caspian Sea water
تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Iron concentration in the muscle, liver and gill of farmed common carp (Cyprinus carpio), in the warm water fish ponds of Khuzestan Province of I.R. Iran
مقایسه غلظت آهن در اندام های عضله، کبد و آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population genetic structure analysis of the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) in different region inferred from mtDNA control region sequencing
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) مناطق مختلف با استفاده از ردیف‌یابی منطقه کنترل DNA میتوکندریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Effects of Cadmium Chloride on Liver and Gill of Chondrostoma regium
اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of two Ophiuroidea species in intertidal zone of Chabahar bay along Oman Sea coast
شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intestinal digestive enzyme activity under the influence of different dietary supplements methionine and lysine in the diet of Sparidentex hasta
فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant activity of the purified peptides from hydrolysis of rotifer (Brachionus plicatilis)
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر‌ Brachionus plicatilis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of stability and changes poly unsaturated fatty acid (PUFA) , coefficient of the (Polyen Index) in burger production of Kilka (Clupeonella cultriventris) and Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during storage at - 18 ° C
بررسی تغییرات و پایداری اسیدهای چرب چندغیراشباع (PUFA) و ضریب پلی ان (Polyen Index) در برگر تلفیقی ماهی کیلکا - کپور نقره ای طی نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتیگراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency evaluation of nanoencapsulation of omega-3 fatty acids with gelatin-Arabic gum complex using coaservation technique
بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Weissella cibaria as probiotic on some on growth factors in Siberian sturgeon Acipenser baerii
مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of prevalence, mean intensity and abundance of metazoan parasites of Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) in Khozestan, Hormozgan and Sistan and Baluchestan Provinces
مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles